MYCONCEPT SZOLGÁLTATÓ KFT.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok
  Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok alkalmazandók:
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), General Data Protection Regulation, a továbbiakban „GDPR”, valamint
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”).
 1. Az adatkezelés elvei
  A MyConcept Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag tisztességesen és törvényesen kezeli, az adatokat csak meghatározott célból, korlátozott ideig tárolja, és a céltól eltérő módon nem használja fel. Az Adatkezelő az adatok tárolási módját úgy határozza meg, hogy az adat azonosítását csak az adatkezelés céljához szükséges ideig tegye lehetővé. Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében olyan megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek megakadályozzák az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.
 1. Alapvető fogalmak
  Adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”):
  MyConcept Szolgáltató Kft.
  képviseli: Sziller Olivér ügyvezető
  levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 48.
  e-mail cím: iroda@myconcept.hu

  Érintett
  : az az azonosított vagy azonosítható élő természetes személy, akinek adatait a jelen Adatkezelési tájékoztatóban körülírt körben kezelik.

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható a természetes személy, ha közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. Adatvédelmi tisztviselő
  Tekintettel arra, hogy a GDPR 37. cikke értelmében sem az Adatkezelő tevékenysége, sem a kezelt adatok mennyisége alapján nem kötelező adatvédelmi tisztviselő kinevezése, az Adatkezelőnek nincs adatvédelmi tisztviselője.
 1. A MyConcept Kft. által gyűjtött és tárolt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartamaA myconcept.hu honlap „Kapcsolat” menüpontjában, az üzenetküldéshez használt kitölthető űrlapon kért adatok:
Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

 

Adatkezelés időtartama
Név Az üzenetküldő azonosíthatósága, más felhasználóktól való megkülönböztetése. az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))

 

6 hónap
E-mail cím Az e-mail cím megadása ahhoz szükséges, hogy az Adatkezelő a megkeresésre válaszolhasson, az üzenet küldőjével fel tudja venni a kapcsolatot. az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)) 6 hónap

Valós név megadása nem kötelező. Valós e-mail cím hiányában a honlap üzemeltetője nem tudja felvenni a kapcsolatot az üzenet küldőjével. Az e-mail címnek nem kell szükségszerűen személyes adatot, pl. tehát a küldő nevét tartalmaznia, így az üzenet küldője szabadon dönthet arról, hogy kíván-e a személyére utaló bármilyen információt közölni az Adatkezelővel.

 1. Adattovábbítás
 • Az Adatkezelő az 5. pontban körülírt személyes adatokat a Domainsector Kft. szervereire tölti fel és ott tárolja. A Domainsector Kft. az 5. pontban írt személyes adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi címen érhető el:

Adatvédelem

 • A myconcept.hu webanalitikai adatainak független mérését külső szolgáltatóként a Google Analytics végzi. A Google Analytics naplózza a megnyitott dokumentumokat és a funkciók használatát. A mérési adatok kezeléséről a Google Analytics a https://policies.google.com/?hl=hu címen ad részletes felvilágosítást.
 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
  Az Adatkezelő részéről az 5. pontban hivatkozott személyes adatokhoz az Adatkezelő ügyvezetője fér hozzá.
 1. Adatbiztonsági intézkedések
  A Domainsector Kft. a személyes adatokat emelt szintű biztonsággal ellátott, magyarországi szervereken tárolja. Tájékoztatása szerint gondoskodik a legkorszerűbb hardver és szoftver környezetről és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek garantálják az adatbiztonsági követelmények érvényre jutását.
 1. Az érintett jogai
 • A jogok gyakorlása
  Az alábbiakban felsorolt érintetti jogok gyakorlását az Adatkezelő fenti elérhetőségei valamelyikére küldött levéllel vagy e-mail üzenettel lehet kezdeményezni. Az Adatkezelő a kérelem alapján hozott intézkedéséről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhez vételétől számított egy hónapon belül – amennyiben lehetséges és az érintett másképp nem kéri, elektronikus úton – tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem intézkedik az érintett kérelme nyomán, a fenti határidőn belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, illetve arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem benyújtása esetén az Adatkezelő észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 • Hozzáférés
  Az érintett a fenti elérhetőségekre küldött levélben vagy e-mail üzenetben kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, ennek keretében pedig azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy az érintett
 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen alapon és az érintett mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, illetve kinek továbbította a személyes adatait.Az érintett ilyen tartalmú kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát géppel olvasható, széles körben használt elektronikus formátumban, ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számíthat fel.
 • Helyesbítés
  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül pontosítsa a helytelen adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 • Törlés
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig – a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt eseteket ide nem értve – köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 1. b) az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását levél vagy e-mail küldésével lehet kifejezni.
 1. c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 1. d) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fenti feltételek fennállása esetén az Adatkezelő az adatokat véglegesen, visszaállíthatatlanul törli.

 • Hordozhatóság
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az adatkezelők közötti közvetlen továbbítást.
 • Az adatkezelés korlátozása
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Jogorvoslat
  A MyConcept Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatban az érintett panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  telefonszám: +36 1 391 1400
  e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
  www.naih.hu

Az érintett továbbá a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztató tartalmát bármikor megváltoztassa. A megváltozott Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő honlapján való közzététel időpontjától hatályos.

MyConcept Szolgáltató Kft.